Εγγραφή logged in as: guest

Erasmus+ Νεολαία

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό για την περίοδο 2014-2020. Στοχεύει στην ανάδειξη των δεξιοτήτων, της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης.

Το διάστημα 2014-2020, το πρόγραμμα θα προσφέρει σε περισσότερους από 4 εκατομμύρια Ευρωπαίους τη δυνατότητα να σπουδάσουν, να επιμορφωθούν, να αποκτήσουν επαγγελματική πείρα και να συμμετάσχουν σε δράσεις εθελοντισμού στο εξωτερικό.

Στο Erasmus+ Νεολαία οι νέοι θα μπορούν να λάβουν μέρος σε προγράμματα ανταλλαγής, εθελοντισμού και εκπαιδευτικά σεμινάρια στο εξωτερικό, με στόχο την ανταλλαγή νέων πρακτικών σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, τη διαμόρφωση νέων προσεγγίσεων και τη βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους.

Cafe Sedir Bar Masası Cafe Masa Sandalye