Εγγραφή logged in as: guest

Βραβείο Unesco 2013

Η πρόταση του Youthnet Hellas με τίτλο Training for Developing Youth Reporting Capacities (You.Re.Ca.) βραβεύθηκε με την πιστοποίηση ποιότητας και αριστείας από την UNESCO κατά τη διάρκεια του 8ου Φόρουμ Νεολαίας που έγινε στο Παρίσι μεταξύ 29 και 31 Οκτωβρίου 2013. Από τις 1532 προτάσεις που κατατέθηκαν από όλο τον κόσμο, η πρόταση του Youthnet Hellas ήταν στις 15 που βραβεύθηκαν από όλο τον κόσμο και στις 3 από τη γεωγραφική περιοχή Ευρώπης και Βόρειας Αμερικής.

Η πρόταση του Youthnet Hellas εστιάζει στην εκπαίδευση Νέων που ηγούνται νεανικών οργανώσεων ή ΜΚΟ, ώστε να αποκτήσουν δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να συντάξουν τις Εθνικές τους Αναφορές Νεολαίας. Στην εκπαίδευση θα πάρουν μέρος ηγέτες νεανικών οργανώσεων από 15 κράτη οι οποίοι θα επιλεγούν από 3 Ηπείρους. Οι 15 προτάσεις θα παρουσιασθούν κατά τη Γενική Συνέλευση της UNESCO που θα γίνει στο Παρίσι το Νοέμβριο.

Χρηματοδότηση από Κουβέιτ

Χρηματοδότηση του προγράμματος Training on Youth Reporting Capacities (You.Re.Ca.) που υλοποιεί η Youthnet Hellas και βραβεύτηκε με την πιστοποίηση ποιότητας και αριστείας της UNESCO, από το κράτος του Κουβέιτ.

Η πρόταση της ΜΚΟ Youthnet Hellas με τίτλο «Training for Developing Youth Reporting Capacities (You.Re.Ca.)» βραβεύθηκε με την πιστοποίηση ποιότητας και αριστείας από την UNESCO κατά τη διάρκεια του 8ου Φόρουμ Νεολαίας που έγινε στο Παρίσι μεταξύ 29 και 31 Οκτωβρίου 2013. Η πρόταση της Youthnet Hellas ήταν ανάμεσα στις 15 που βραβεύθηκαν σε σύνολο 1.532 προτάσεων που κατατέθηκαν παγκοσμίως, ενώ ταυτόχρονα ήταν μία από τις 3 μόνο προτάσεις που βραβεύτηκαν στη γεωγραφική περιοχή της Ευρώπης και Β. Αμερικής. Οι 15 βραβευθείσες προτάσεις ακολούθως παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν στη Γενική Συνέλευση της UNESCO στο Παρίσι.

Η πρόταση της Youthnet Hellas «You.Re.Ca.», εστιάζει στην εκπαίδευση Νέων που ηγούνται νεανικών οργανώσεων ή ΜΚΟ από όλο τον κόσμο, ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να συντάξουν τις Εθνικές τους Αναφορές Νεολαίας. Για την υλοποίηση του προγράμματος, η Youthnet Hellas έλαβε χρηματοδότηση από τις κεντρικές υπηρεσίες της UNESCO στο Παρίσι το Δεκέμβριο 2013.

Το Φεβρουάριο του 2015, το κράτος του Κουβέιτ, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του προγράμματος και την ανάγκη εκπαίδευσης των Νέων, εξέφρασε την επιθυμία να συνδράμει στην υλοποίηση του προγράμματος «You.Re.Ca.». Η συνδρομή αυτή από το κράτος του Κουβέιτ, είναι μια νέα μορφή χρηματοδοτικού εργαλείου που για πρώτη φορά χρησιμοποιείται από τη Youthnet Hellas, με τη διαμεσολάβηση της UNESCO, και την φέρνει πιο κοντά στην υλοποίηση των στόχων που έχει θέσει μέσω του προγράμματος «You.Re.Ca.».

The State of Kuwait finances the You.Re.Ca.

The State of Kuwait finances –partially – the youth-led project Training on Youth Reporting Capacities (You.Re.Ca.) implemented by the Greek NGO Youthnet Hellas and awarded with the 8th UNESCO Youth Forum label

The “Training on Youth Reporting Capacities (You.Re.Ca.)”  Project is one of the 15 projects that were awarded the 8th UNESCO Youth Forum Label in Paris, in October 2013. Youthnet Hellas’s project proposal was among the 15 awarded out of a total of 1,532 proposals submitted worldwide. It was, also, one out of three proposals that were awarded from the geographical area of Europe and North America. The 15 winning proposals were presented and discussed during the UNESCO General Assembly in Paris, in November 2013.

The You.Re.Ca. project focuses on the training of young leaders from youth organizations and NGOs from around the world, in order to acquire the necessary skills that will enable them to draw up their National Youth Reports. Youthnet Hellas has received a partial funding in order to implement the project from UNESCO headquarters in Paris in December 2013.

In February 2015, the State of Kuwait, recognizing the importance of the project and the necessity of young people’s education, expressed its desire to contribute in the implementation of the «You.Re.Ca.» project . The contribution from the State of Kuwait is a new form of financial instrument that will be used by Youthnet Hellas, through the intermediary of UNESCO, bringing the NGO closer to the objectives set by the program «You.Re.Ca.» achievement.

Cafe Sedir Bar Masası Cafe Masa Sandalye